DỮ LIỆU

Link nguồn dữ liệu pháp luật Việt Nam

Link nguồn dữ liệu pháp luật Việt Nam

http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=30315 … Đọc Thêm

Luật Luật sư

Luật Luật sư

  QUỐC HỘI Số: 20/2012/QH13 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2012 LUẬT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư __________________   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam … Đọc Thêm

HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    LỜI NÓI ĐẦU Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, Nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, đấu tranh anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường, bất khuất và xây dựng nên nền văn … Đọc Thêm